4سال زمان زیادی بود...

پزشکی رسمی

۴سال زمان زیادی بود…

۱۳ فروردین ۱۳۹۶
دسته‌بندی نشده

امیرکبیر سه سال و چندماه، زمام امور کشوری را بدست گرفت که صدر و ذیلش را فساد گرفته بود.

چه کرد؟
تقریبا همه کار کرد.

پس گول شعار کمبود وقت و تحریم را نمیخوریم