پزشکی رسمی

فرومایگان خوارج مرد تر از اینها بودند

۱۷ آذر ۱۳۹۵
دسته‌بندی نشده

محمد ایمانی
✍ ضعیف ترین افراد از نگاه روانشناسان کسانی هستند که شهامت پذیرفتن مسئولیت رفتار و گفتارشان را ندارند. از نشانه های لئامت و بی مایگی انسان این است که از مقتدا و راهنمای ناصح پیروی نکند ، پس از آن، هنگامی که گرفتار مخمصه شد، بی صفتی به خرج دهد و اشتباه خود را متوجه راهبر و راهنما کند. بدنه بی بصیرت و سران زد و بند کرده خوارج با اردوگاه معاویه ، همین رویکرد را با امیر مؤمنان علیه السلام در ماجرای اصرار به پذیرفتن مذاکره و حکمیت داشتند . آنها جنگ پیروز صفین را مغلوبه کردند اما بعدا که آشکار شد فریب خدعه معاویه و عمرو عاصی را خورده اند، با بی شرمی گفتند یا علی! تو نیز مانند ما گناه کرده ای و باید توبه کنی! … البته بدنه آنها با همه لئامت ، مرد تر از برخی بزک کنندگان چند سال اخیر شیطان بزرگ بودند چرا که اذعان کردند دشمن را نشناخته اند. مدیر یکی از همین روزنامه های بزک کار با وقاحت گفته است بزک و اغراق برای قبولاندن برجام لازم بود.