پزشکی رسمی

الاغ خود را به آب نمى زند ولى تو خود را به آتش مى زنى!

۴ اسفند ۱۳۹۵
دسته‌بندی نشده

یک وقتی مرحوم حاج شیخ جعفر شوشترى در منبر گفت: من به مسجد مى آمدم، در بین راه الاغی را دیدم که در زیر بار خسته و ناتوان شده بود دلم به حال او سوخت…
همچنان بر حال او مى نگریستم به در خانه اى رسید، بار از وى برگرفتند مرا دید که باز بر او نگاه مى کنم…
“با زبان حال” گفت: اى شیخ برو فکرى به حال خود کن من به هر رنج و مشقتى بود بار خود را به منزل رسانیدم ولى تو چه خاکى بر سر خود خواهى ریخت؟

آنگاه گفت: بلى الاغ اگر به نهر آبى برسد که نتواند از آن بگذرد قدم از قدم بر نمى دارد و بر ضرر خود هرگز اقدام نمى کند،
اما تو اى انسان چنین بى پروا به سوى گودال جهنم مى روى…

کفایة الواعظین ج ۵ ص ۴۷